(044) 299 49 66
Flat
Foor type:
2-7
Typical

Floor plan 3 sections

Sections
Naberezhno-Khreshchatitskaya st. Shchekavitskaya st.